Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 26/10/2020 13:43:55   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61 năm 2020 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi  
Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 4
 
 

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

 

 

 

 

 

 

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 1

c¬ së kü thuËt thñy lîi

 

                                                             

tËp 4

                                   ·  TÝnh to¸n thñy v¨n

                              ·  Bïn c¸t

                                   ·  TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

                              · Thñy lùc c¬ së

                              · Kinh tÕ tµi nguyªn n­ưíc
   vµ m«i trư­êng

 

 

 

biªn so¹n

GS. TS. NguyÔn C¶nh CÇm - PGS. TS. §ç Cao §µm

GS. TS. Ng« §×nh TuÊn - TS. Ph¹m Hïng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2005

Môc lôc

 

Lêi giíi thiÖu

3

Môc lôc
5

 

A. TÝnh to¸n thñy v¨n
11

Ch­¬ng 1. thu thËp vµ ph©n tÝch tÝnh to¸n sè liÖu c¬ b¶n

12

1.1. NhiÖm vô vµ néi dung tÝnh to¸n thñy v¨n

12

1.2. Tµi liÖu c¬ b¶n

13

1.3. Ph©n tÝch t­¬ng quan vµ tÇn suÊt

15

1.4. KiÓm ®Þnh thèng kª

48

1.5. TÝnh to¸n trung b×nh tr­ît ®èi víi mét qu¸ tr×nh thñy v¨n

67

1.6. Ph­ư¬ng ph¸p ph©n tÝch ®iÒu hßa

72

Ch­¬ng 2. TÝnh to¸n dßng ch¶y n¨m vµ ph©n phèi dßng ch¶y
                  
  trong n¨m thiÕt kÕ

76

2.1. Yªu cÇu tÝnh to¸n

76

2.2. ChØnh lý tµi liÖu dßng ch¶y c¬ b¶n

76

2.3. TÝnh to¸n tÇn suÊt dßng ch¶y n¨m vµ thêi kho¶ng

78

2.4. TÝnh to¸n l­ưu l­ượng kiÖt

79

2.5. §­êng duy tr× l­ưu l­ưîng

80

2.6. TÝnh ph©n phèi dßng ch¶y trong n¨m

82

2.7. ¦íc tÝnh dßng ch¶y n¨m khi thiÕu tµi liÖu ®o ®¹c

84

Ch­¬ng 3. Ph©n tÝch tÝnh to¸n n­íc lò thiÕt kÕ

86

3.1. Nguyªn t¾c chung

86

3.2. Xö lý tµi liÖu lò

87

3.3. §iÒu tra lò lÞch sö vµ kiÓm chøng

89

3.4. TÝnh to¸n tÇn suÊt nư­íc lò

95

3.5. Ph­ư¬ng ph¸p thu phãng qu¸ tr×nh lò

105

3.6. TÝnh to¸n n­ưíc lò thiÕt kÕ ph©n kú

107

3.7. Tæ hîp lò theo khu vùc

108

3.8. N­ưíc lò thiÕt kÕ vµo hå chøa

109

3.9. Trư­êng hîp l­u vùc cã Ýt hoÆc kh«ng cã quan tr¾c dßng ch¶y lò

112

3.10. Ph­ư¬ng ph¸p tÝnh m­a lín nhÊt kh¶ n¨ng (PMP - M­a cùc h¹n) vµ lò lín nhÊt kh¶ n¨ng (PMF - Lò cùc h¹n)

121

3.11. Tæ hîp tÇn suÊt n­íc lò - §Æt bµi to¸n

131

Ch­¬ng 4. tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu thñy v¨n kh¸c

136

4.1. Bèc h¬i

136

4.2. Thñy triÒu, diÔn biÕn truyÒn triÒu vµ ®é mÆn

141

4.3. Quan hÖ H ~ Q h¹ l­ưu

147

 

B. Bïn c¸t
179

Ch­¬ng 1. bïn c¸t trong s«ng thiªn nhiªn

180

1.1. TÝnh chÊt cña bïn c¸t

180

1.2. Bïn c¸t l¬ löng

186

1.3. Bïn c¸t di ®Èy

191

Ch­¬ng 2. bïn c¸t trong hå chøa

195

2.1. §Æc tÝnh båi l¾ng trong hå chøa

195

2.2. §Æc tÝnh x¶ c¸t vµ xãi lë trong hå chøa

198

Ch­¬ng 3. ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n båi l¾ng hå chøa

203

3.1. TÝnh to¸n l­ưîng bïn c¸t båi l¾ng trong hå chøa

203

3.2. TÝnh to¸n sù ph©n bè l­ưîng bïn c¸t båi l¾ng trong hå chøa

210

3.3. Mét sè vÊn ®Ò liªn quan trong tÝnh to¸n båi l¾ng hå chøa

227

Tµi liÖu tham kh¶o

232

 

C. tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y
233

Ch­¬ng 1. më ®Çu

234

1.1. NhiÖm vô vµ néi dung tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

234

1.2. Hå chøa vµ tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

236

1.3. Nguyªn lý ®iÒu tiÕt dßng ch¶y b»ng hå chøa

242

1.4. Møc b¶o ®¶m thiÕt kÕ - TÇn suÊt thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thñy lîi

243

Ch­¬ng 2. Hå chøa cÊp n­íc

245

2.1. NhiÖm vô tÝnh to¸n vµ tµi liÖu c¬ b¶n dïng ®Ó tÝnh to¸n

245

2.2. TÝnh to¸n dung tÝch hiÖu qu¶ cña hå chøa ®iÒu tiÕt cÊp nư­íc

248

2.3. Lùa chän ®Æc trư­ng mùc n­ước cña hå chøa cÊp n­ưíc

264

2.4. TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt dßng ch¶y c¸c c«ng tr×nh t­íi kh¸c

265

Ch­¬ng 3. Hå chøa ph¸t ®iÖn

267

3.1. H×nh thøc khai th¸c thñy n¨ng vµ h×nh thøc ®iÒu tiÕt dßng ch¶y

267

3.2. Tµi liÖu c¬ b¶n vµ c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ

270

3.3. TÝnh to¸n thñy n¨ng

272

Ch­¬ng 4. Hå chøa phßng lò

293

4.1. Nguyªn t¾c chung cña quy ho¹ch phßng lò

293

4.2. NhiÖm vô ®iÒu tiÕt lò b»ng hå chøa

293

4.3. Tiªu chuÈn phßng lò cña c«ng tr×nh vµ c¸c ®èi t­ưîng

294

4.4. Tµi liÖu c¬ b¶n cÇn cho thiÕt kÕ phßng lò cña hå chøa

296

4.5. Néi dung vµ phư­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt lò

297

4.6. Ph­ư¬ng thøc ®iÒu tiÕt lò cña hå chøa

303

4.7. Lùa chän c¸c ®Æc tr­ưng phßng lò cña hå chøa

307

4.8. T¸c dông cña dung tÝch ®éng ®èi víi ®iÒu tiÕt lò cña hå chøa

308

4.9. X¸c ®Þnh c¸c c«ng tr×nh phßng lò kh¸c

310

4.10. DiÔn to¸n n­ưíc lò

313

Ch­¬ng 5. Hå chøa lîi dông tæng hîp

318

5.1. Kh¸i qu¸t

318

5.2. TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt hå chøa nư­íc lîi dông tæng hîp

320

5.3. Lùa chän mùc n­ưíc ®Æc trư­ng cña hå chøa nư­íc lîi dông tæng hîp

324

 
 
Các bài liên quan
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 3 (04/11/2009)
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 2 (04/11/2009)
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 1 (04/11/2009)
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 118
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 45,637,913
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR