Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 26/10/2020 13:50:17   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61 năm 2020 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi  
Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 3
 
 

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 1

c¬ së kü thuËt thñy lîi

 

                                                             

tËp 3

 

                            ·  §Þa chÊt c«ng tr×nh

                        ·  C¬ häc ®Êt - ®¸

 

 

 

 

biªn so¹n

GS. NguyÔn C«ng MÉn - GS. TS. Phan Tr­êng PhiÖt

CVCC. Hoµng Kh¾c B¸ - GVC. NguyÔn Uyªn

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2006

Môc lôc

 

Lêi giíi thiÖu

3

Më ®Çu

5

Môc lôc
7

Ch­¬ng 1.  §Þa chÊt c«ng tr×nh

11

1.1. Nghiªn cøu ®Þa chÊt

11

   1.1.1. §Þa chÊt víi viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi

11

      1.1.1.1. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh - ®Þa m¹o

11

      1.1.1.2. §iÒu kiÖn cÊu tróc ®Þa chÊt

13

      1.1.1.3. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n

23

      1.1.1.4. §iÒu kiÖn c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh

25

      1.1.1.5. §iÒu kiÖn vËt liÖu x©y dùng tù nhiªn

46

      1.1.1.6. B¶o vÖ m«i tr­ưêng ®Êt

46

   1.1.2. §Þa chÊt víi viÖc khai th¸c vµ b¶o vÖ n­ưíc d­ưíi ®Êt

50

      1.1.2.1. N­íc d­íi ®Êt ë vïng cã giÕng hót n­ưíc

50

      1.1.2.2. B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn c¸c nguån n­ưíc dư­íi ®Êt

68

1.2. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh

74

   1.2.1. Thµnh phÇn, néi dung, khèi l­ưîng kh¶o s¸t

74

      1.2.1.1. Môc ®Ých yªu cÇu

74

      1.2.1.2. Néi dung vµ phư­¬ng ph¸p kh¶o s¸t

75

      1.2.1.3. C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh khèi l­ưîng kh¶o s¸t

77

   1.2.2. C¸c phư­¬ng ph¸p kh¶o s¸t ®Þa chÊt

79

      1.2.2.1. §o vÏ b¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh

79

      1.2.2.2. Ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®Þa vËt lý

80

      1.2.2.3. Khoan, ®µo th¨m dß

89

      1.2.2.4. Nghiªn cøu ®Þa chÊt thñy v¨n

89

      1.2.2.5. ThÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong phßng

108

      1.2.2.6. ThÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh ngoµi trêi

113

      1.2.2.7. ThÝ nghiÖm ®Þa chÊt c«ng tr×nh chuyªn m«n

126

      1.2.2.8. B¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thñy v¨n

130

   1.2.3. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt

132

      1.2.3.1. Nghiªn cøu phong hãa trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh

132

      1.2.3.2. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt trong vïng ®¸ bÞ cacxt¬ hãa

137

      1.2.3.3. Kh¶o s¸t cho xö lý sù cè c«ng tr×nh

144

      1.2.3.4. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt cho qu¶n lý, khai th¸c n­ưíc d­ưíi ®Êt

146

      1.2.3.5. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt cho vËt liÖu x©y dùng ®Þa ph­ư¬ng

156

   1.2.4. C¸c quy tr×nh quy ph¹m vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thñy v¨n

159

Ch­¬ng 2. C¬ häc ®Êt - ®¸

163

2.1. TÝnh chÊt vËt lý cña "®Êt ®¸" (GROUND, ÃÐÓÍÒ)

163

   2.1.1. §Êt ®¸ trong x©y dùng

163

   2.1.2. TÝnh chÊt vµ tr¹ng th¸i vËt lý cña ®Êt ®¸

165

      2.1.2.1. TÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt ®¸

165

      2.1.2.2. Tr¹ng th¸i vËt lý cña ®Êt ®¸

167

   2.1.3. Ph©n lo¹i ®Êt ®¸ trong x©y dùng

175

      2.1.3.1. Ph©n lo¹i ®Êt theo TCVN 5747 - 1993

176

      2.1.3.2. Ph©n lo¹i theo TCN 123 - 2002

177

      2.1.3.3. §Êt lo¹i laterit (§Êt lateritic hay §Êt feralitic)

178

      2.1.3.4. Ph©n lo¹i khèi ®¸ theo D 5878 - 00 - ASTM - 2001

182

2.2. TÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt ®¸

187

   2.2.1. TÝnh thÊm n­íc cña ®Êt ®¸

187

      2.2.1.1. Dßng thÊm vµ lùc thÊm

187

      2.2.1.2. LuËt thÊm Darcy

189

   2.2.2. TÝnh biÕn d¹ng cña ®Êt ®¸

191

      2.2.2.1. BiÕn d¹ng tuyÕn tÝnh cña ®Êt ®¸

191

      2.2.2.2. LÞch sö øng suÊt hiÖn trư­êng vµ hÖ sè qu¸ cè kÕt cña ®Êt

197

      2.2.2.3. BiÕn d¹ng cè kÕt cña ®Êt theo thêi gian

199

   2.2.3. TÝnh chèng c¾t cña ®Êt ®¸

207

      2.2.3.1. Tiªu chuÈn ph¸ ho¹i c¾t tr­ît cña ®Êt ®¸

208

      2.2.3.2. Tr¹ng th¸i øng suÊt vµ ®­ưêng øng suÊt (stress path)

209

      2.2.3.3. X¸c ®Þnh ®é bÒn chèng c¾t cña ®Êt

210

      2.2.3.4. X¸c ®Þnh ®é bÒn cña ®¸

220

2.3. Dù tÝnh øng suÊt trong khèi ®Êt ®¸

230

   2.3.1. Kh¸i qu¸t vÒ øng suÊt trong khèi ®Êt ®¸

230

   2.3.2. øng suÊt ban ®Çu hay øng suÊt tù nhiªn

230

   2.3.3. øng suÊt t¨ng thªm do gia t¶i

233

      2.3.3.1. ¸p suÊt ®¸y mãng

233

      2.3.3.2. øng suÊt t¨ng thªm trong nÒn, tr­êng hîp nÒn ®ång chÊt ®¼ng h­ưíng

233

       2.3.3.3. øng suÊt t¨ng thªm trong nÒn, tr­ưêng hîp nÒn kh«ng ®ång chÊt kh«ng
                    ®¼ng hư­íng

248

      2.3.3.4. øng dông nguyªn lý céng t¸c dông vµ dïng c¸c phÇn mÒm ®Þa kü thuËt
                   chuyªn dïng x¸c ®Þnh øng suÊt t¨ng thªm trong nÒn

250

   2.3.4. øng suÊt cã hiÖu qu¶ trong ®Êt ®¸

253

      2.3.4.1. øng suÊt trong ®Êt b·o hßa n­ưíc

254

      2.3.4.2. øng suÊt trong ®Êt kh«ng b·o hßa n­ưíc

257

2.4. Lón cña nÒn c«ng tr×nh

258

   2.4.1. Më ®Çu

258

   2.4.2. X¸c ®Þnh ®é lón cña nÒn ®Êt h¹t th« vµ nÒn ®¸

259

   2.4.3. X¸c ®Þnh ®é lón tøc thêi cña cña nÒn ®Êt h¹t mÞn b·o hoµ n­íc

260

   2.4.4. X¸c ®Þnh ®é lón æn ®Þnh

262

      2.4.4.1. X¸c ®Þnh ®é lón æn ®Þnh theo lý thuyÕt ®µn håi

262

      2.4.4.2. X¸c ®Þnh ®é lón æn ®Þnh theo lý thuyÕt nÐn chÆt ®Êt

269

   2.4.5. X¸c ®Þnh ®é lón cè kÕt thÊm ch­a æn ®Þnh

270

   2.4.6. TÝnh lón theo thêi gian do tõ biÕn

277

2.5. §¸nh gi¸ søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt vµ nÒn ®¸

282

   2.5.1. §¸nh gi¸ søc chÞu t¶i cña nÒn ®Êt

282

      2.5.1.1. ThÝ nghiÖm bµn nÐn

282

      2.5.1.2. Ph­¬ng ph¸p Xokolovxki tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®Êt

283

      2.5.1.3. Ph­¬ng ph¸p Terzaghi tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®Êt

285

      2.5.1.4. Ph­¬ng ph¸p Vesic tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn ®Êt

287

      2.5.1.5. Ph­¬ng ph¸p Ebdokimov tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn

289

   2.5.2. T¶i träng cho phÐp cña nÒn ®¸

294

      2.5.2.1. Mét sè kh¸i niÖm

294

      2.5.2.2. Mét sè kh¸i niÖm

296

      2.5.2.3. X¸c ®Þnh t¶i träng giíi h¹n ph¸ ho¹i nÒn ®¸ xÊu

298

      2.5.2.4. TrÞ sè tham kh¶o t¶i träng cho phÐp cña nÒn ®¸

298

   2.5.3. T¶i träng giíi h¹n cña nÒn dèc

299

      2.5.3.1. Ph­ư¬ng ph¸p Kovalev tÝnh t¶i träng giíi h¹n c«ng tr×nh trªn ®Ønh dèc

299

      2.5.3.2. Ph­ư¬ng ph¸p Hansen tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn c«ng tr×nh trªn
                   ®Ønh dèc theo hÖ sè chiÕt gi¶m

301

      2.5.3.3. Ph­ư¬ng ph¸p T.V. NhiÖm tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn dèc (c«ng
                    tr×nh trªn c¬ m¸i)

303

      2.5.3.4. Phư­¬ng ph¸p Meyerhof (1957) tÝnh t¶i träng giíi h¹n cña nÒn dèc

305

2.6. ¸p lùc ®Êt vµ t­êng ch¾n ®Êt

309

   2.6.1. Më ®Çu

309

   2.6.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt tÜnh

311

   2.6.3. TÝnh ¸p lùc ®Êt theo lý thuyÕt Rankine

313

      2.6.3.1. TÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng theo Rankine

313

      2.6.3.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng theo Rankine

318

   2.6.4. TÝnh ¸p lùc ®Êt theo lý thuyÕt Coulomb

320

      2.6.4.1. TÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng Pa theo Coulomb

320

      2.6.4.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt bÞ ®éng Pp

322

      2.6.4.3. Ph­ư¬ng ph¸p ®å gi¶i theo Culmann vµ c¸c tr­ưêng hîp phøc t¹p

322

   2.6.5. Tư­êng b¶n gãc vµ tÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng lªn t­ưêng b¶n gãc

324

      2.6.5.1. T­ưêng b¶n gãc

324

      2.6.5.2. TÝnh ¸p lùc ®Êt chñ ®éng lªn tưêng b¶n ®¸y

325

   2.6.6. Chän chØ tiªu tÝnh to¸n ¸p lùc ®Êt chñ ®éng vµ bÞ ®éng

325

2.7. ¸p lùc ®Êt ®¸ vµ c«ng tr×nh ngÇm

326

   2.7.1. Kh¸i niÖm

326

   2.7.2. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i øng suÊt - biÕn d¹ng quanh ®­ưêng hÇm

328

      2.7.2.1. X¸c ®Þnh øng suÊt quanh ®­ưêng hÇm theo lý thuyÕt ®µn håi

328

      2.7.2.2. §¸nh gi¸ tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng vïng ®¸ quanh ®ư­êng hÇm trßn
                   theo lý thuyÕt ®µn dÎo

333

      2.7.2.3. X¸c ®Þnh ¸p lùc ®¸ theo ph­ư¬ng ph¸p c©n b»ng giíi h¹n vËt thÓ rêi

344

2.8. æn ®Þnh m¸i dèc

350

   2.8.1. Kh¸i niÖm

350

   2.8.2. Ph©n tÝch æn ®Þnh cña m¸i ®Êt

354

      2.8.2.1. Ph­¬ng ph¸p c©n b»ng giíi h¹n

354

      2.8.2.2. Kh¸i qu¸t vÒ ph­ư¬ng ph¸p ph©n tÝch giíi h¹n

369

      2.8.2.3. Ph©n tÝch æn ®Þnh m¸i dèc víi c¸c phÇn mÒm chuyªn dïng cã hç trî
                    cña m¸y tÝnh c¸ nh©n

371

   2.8.3. Ph©n tÝch æn ®Þnh cña m¸i ®¸

373

      2.8.3.1. Tr­ît ph¼ng (plane failure)

373

      2.8.3.2. Tr­ît theo khèi nªm (wedge failure)

378

   2.8.4. BiÖn ph¸p kiÓm so¸t tr­ưît m¸i ®Êt ®¸

384

      2.8.4.1. Trưêng hîp m¸i ®Êt

384

      2.8.4.2. Tr­ưêng hîp m¸i ®¸

384

Phô lôc

387

   Phô lôc 2.1

387

   Phô lôc 2.2

402

   Phô lôc 2.3

408

   Phô lôc 2.4

430

   Phô lôc 2.5

437

Tµi liÖu tham kh¶o

455

 
 
Các bài liên quan
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 2 (04/11/2009)
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 1 (04/11/2009)
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 131
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 45,638,010
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR