Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 26/10/2020 13:56:07   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61 năm 2020 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi  
Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 2
 
 

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

 

 

 

 

 

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 1

c¬ së kü thuËt thñy lîi

 

 

tËp 2

 

·  VËt liÖu x©y dùng

·  KÕt cÊu c«ng tr×nh

                                       

 

 

biªn so¹n vµ hiÖu ®Ýnh

GS. TS. NguyÔn Xu©n B¶o - GS. TS. NguyÔn §×nh Cèng - PGS. TS. Vò Thµnh H¶i  PGS. TS. §ç V¨n Høa - PGS. TS. Lª Minh - GS. TS. D­¬ng §øc TÝn
PGS. TS. TrÇn M¹nh Tu©n - GS. TSKH. NguyÔn Thóc Tuyªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2005

Môc lôc

 

 

Lêi giíi thiÖu

3

Môc lôc

5

 

Ch­¬ng 1. VËt LiÖu X©y Dùng

11

1.1. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu x©y dùng

11

1.1.1. C«ng thøc tÝnh vµ ký hiÖu

11

1.1.2. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu

13

1.2. Xi m¨ng vµ phô gia kho¸ng cho xi m¨ng

13

1.2.1. C¸c lo¹i xi m¨ng Poocl¨ng

14

1.2.2. Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng

18

1.2.3. VÒ chän lo¹i vµ m¸c xi m¨ng dïng cho bª t«ng cña kÕt cÊu vµ c«ng tr×nh

19

1.3. Bª t«ng thñy c«ng

21

1.3.1. C¸t (cèt liÖu mÞn cho bª t«ng)

22

1.3.2. §¸ d¨m, sái vµ sái d¨m (cèt liÖu th« dïng cho bª t«ng)

23

1.3.3. N­íc dïng cho bª t«ng thñy c«ng

26

1.3.4. C¸c lo¹i phô gia cho bª t«ng

26

1.3.5. C¸c tÝnh chÊt chñ yÕu cña bª t«ng

30

1.3.6. Chän c¸c th«ng sè trong thµnh phÇn bª t«ng thñy c«ng

37

1.3.7. §¸nh gi¸ sù ¨n mßn bª t«ng cña m«i tr­êng n­íc (theo Matxc¬vin V.M)

41

1.4. C¸c lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt

49

1.4.1. Bª t«ng khèi lín

49

1.4.2. Bª t«ng ®Çm l¨n

54

1.4.3. Bª t«ng tù lÌn

58

1.4.4. Bª t«ng (v÷a) xi m¨ng Poocl¨ng pha latex

59

1.4.5. Bª t«ng polime

60

1.4.6. Xim¨ng l­íi thÐp

61

1.5. V÷a thñy c«ng

65

1.6. Nhùa ®­êng (bitum) vµ vËt liÖu chèng thÊm n­íc trªn c¬ së nhùa ®­êng

70

1.7. VËt liÖu phôt b»ng hãa chÊt

75

1.8. VËt liÖu kim lo¹i

77

1.8.1. Ph©n lo¹i thÐp

77

1.8.2. ThÐp cacbon th«ng th­êng (TCVN 1765-75)

78

1.8.3. ThÐp kÕt cÊu hîp kim thÊp

82

1.8.4. Mét sè s¶n phÈm thÐp x©y dùng

85

1.8.5. §ång vµ hîp kim ®ång

87

1.9. VËt liÖu gç

88

1.9.1. Ph©n nhãm gç

88

1.9.2. ChØ  tiªu kü thuËt tham kh¶o vÒ mét sè lo¹i gç

90

1.9.3. Chèng mèi mät

94

1.10. VËt liÖu g¹ch

95

1.10.1. Ph©n lo¹i

95

1.10.2. KÝch th­íc g¹ch

95

1.10.3. KhuyÕt tËt

95

1.10.4. M¸c vµ c­êng ®é chÞu nÐn vµ uèn cña viªn g¹ch

96

1.10.5. KiÓm tra chÊt l­îng g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung

96

1.10.6. Sö dông g¹ch trong c«ng tr×nh thñy lîi

96

1.11. VËt liÖu ®¸

97

1.11.1. VËt liÖu ®¸ thiªn nhiªn

97

1.11.2. Ph©n lo¹i vµ yªu cÇu sö dông

99

1.12. VËt liÖu ng¨n n­íc

100

1.12.1. D¶i (b¨ng) cao su ng¨n n­íc

100

1.12.2. D¶i (b¨ng) chÊt dÎo ng¨n n­íc

102

1.12.3. L¸ ®ång ng¨n n­íc

102

 

Ch­¬ng 2. KÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp

103

2.1. Nguyªn t¾c chung

103

2.2. Sè liÖu c¬ b¶n

105

2.2.1. Sè liÖu vÒ t¶i träng

105

2.2.2. Sè liÖu vÒ bª t«ng

107

2.2.3. Sè liÖu vÒ cèt thÐp

110

2.2.4. Sè liÖu vÒ kÕt cÊu

113

2.3. TÝnh to¸n ®é bÒn kÕt cÊu bª t«ng

113

2.3.1. Nguyªn t¾c chung

113

2.3.2. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn

113

2.3.3. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m

114

2.3.4. ThÝ dô tÝnh to¸n

116

2.4. TÝnh to¸n cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp theo ®é bÒn

118

2.4.1. Nguyªn t¾c chung

118

2.4.2. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn

118

2.4.3. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn

126

2.4.4. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu kÐo

135

2.4.5. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu lùc c¾t

138

2.4.6. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu xo¾n

142

2.5. Sù chÞu lùc côc bé

143

2.5.1. NÐn côc bé

143

2.5.2. NÐn thñng

145

2.5.3. §Èy ngang

147

2.5.4. C¾t v¸t

148

2.5.5. Uèn mÆt c¾t nghiªng

149

2.5.6. Cèt thÐp bã cña cÊu kiÖn gÊp khóc

150

2.5.7. Cèt thÐp cong chÞu kÐo

150

2.5.8. Vai cét, c«ng x«n ng¾n

152

2.6. TÝnh to¸n vÒ ®é bÒn mái

153

2.6.1. Nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn

153

2.6.2. TÝnh to¸n øng suÊt ph¸p

153

2.6.3. TÝnh to¸n vÒ øng suÊt kÐo chÝnh

154

2.7. TÝnh to¸n vÒ nøt vµ biÕn d¹ng

155

2.7.1. Nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn

155

2.7.2. TÝnh to¸n kh«ng cho phÐp h×nh thµnh vÕt nøt

156

2.7.3. TÝnh to¸n bÒ réng khe nøt

159

2.7.4. TÝnh to¸n ®é cøng

161

2.8. C¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o

162

2.8.1. Chän vµ ®Æt cèt thÐp

162

2.8.2. Líp b¶o vÖ

163

2.8.3. Kho¶ng hë cña cèt thÐp

164

2.8.4. Neo cèt thÐp

165

2.8.5. Nèi cèt thÐp

167

2.9. Phô lôc

168

 

Ch­¬ng 3. kÕt cÊu g¹ch ®¸

173

3.1. VËt liÖu dïng trong khèi x©y g¹ch ®¸

173

3.1.1. G¹ch

173

3.1.2. §¸

174

3.1.3. V÷a

175

3.2. C¸c d¹ng khèi x©y g¹ch ®¸

176

3.2.1. Ph©n lo¹i khèi x©y g¹ch ®¸

176

3.2.2. C¸c nguyªn t¾c chung cña viÖc liªn kÕt g¹ch ®¸ trong khèi x©y

176

3.2.3. Yªu cÇu vÒ gi»ng trong khèi x©y g¹ch ®¸

177

3.3. TÝnh chÊt c¬ häc cña khèi x©y g¹ch ®¸

177

3.3.1. Tr¹ng th¸i øng suÊt cña g¹ch ®¸ vµ v÷a trong khèi x©y chÞu nÐn ®óng t©m

177

3.3.2. C¸c giai ®o¹n lµm viÖc cña khèi x©y chÞu nÐn

178

3.3.3. C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh giíi h¹n c­êng ®é cña khèi x©y chÞu nÐn
          ®óng t©m

178

3.3.4. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c­êng ®é chÞu nÐn cña khèi x©y

181

3.3.5. Giíi h¹n c­êng ®é cña khèi x©y chÞu nÐn côc bé, kÐo, uèn, c¾t

183

3.3.6. BiÕn d¹ng cña khèi x©y chÞu nÐn

187

3.4. TÝnh to¸n kÕt cÊu g¹ch ®¸ theo kh¶ n¨ng chÞu lùc

188

3.4.1. Kh¸i niÖm chung

188

3.4.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo tr¹ng th¸i giíi h¹n

189

3.4.3. C­êng ®é tiªu chuÈn vµ c­êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y

190

3.4.4. CÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m

191

3.4.5. CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m

193

3.4.6. CÊu kiÖn chÞu nÐn côc bé

197

3.4.7. CÊu kiÖn chÞu kÐo, uèn, c¾t

198

 

Ch­¬ng 4. KÕt cÊu thÐp

201

4.1. C¬ së thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp

201

4.1.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh kÕt cÊu thÐp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n

201

4.1.2. VËt liÖu thÐp dïng trong kÕt cÊu

202

4.1.3. VËt liÖu thÐp dïng trong liªn kÕt

204

4.2. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu thÐp

207

4.2.1. CÊu kiÖn chÞu uèn

207

4.2.2. CÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m vµ chÞu nÐn ®óng t©m

215

4.2.3. CÊu kiÖn chÞu t¸c dông ®ång thêi cña lùc däc vµ m«men uèn

224

4.3. TÝnh to¸n liªn kÕt trong kÕt cÊu thÐp

234

4.3.1. Liªn kÕt hµn

234

4.3.2. Liªn kÕt bul«ng

238

 

Ch­¬ng 5. KÕt cÊu gç

241

5.1. VËt liÖu gç vµ c­êng ®é cña gç

241

5.1.1. VËt liÖu gç dïng trong kÕt cÊu

241

5.1.2. C­êng ®é tÝnh to¸n cña gç

241

5.2. TÝnh to¸n cÊu kiÖn b»ng gç nguyªn khèi

243

5.2.1. CÊu kiÖn chÞu uèn ph¼ng

243

5.2.2. CÊu kiÖn chÞu uèn xiªn

245

5.2.3. CÊu kiÖn chÞu kÐo trung t©m

245

5.2.4. CÊu kiÖn chÞu nÐn trung t©m

246

5.2.5. CÊu kiÖn chÞu kÐo lÖch t©m (kÐo-uèn)

247

5.2.6. CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m (nÐn-uèn)

247

5.3. TÝnh to¸n liªn kÕt trong kÕt cÊu gç

248

5.3.1. Liªn kÕt méng

248

5.3.2. Liªn kÕt chªm

250

5.3.3. Liªn kÕt chèt h×nh trô trßn

251

5.4. TÝnh to¸n ph©n tè tæ hîp kÕt cÊu gç

254

5.4.1. DÇm tæ hîp chÞu uèn ph¼ng

254

5.4.2. Cét tæ hîp chÞu nÐn trung t©m

255

5.4.3. Cét tæ hîp chÞu nÐn lÖch t©m (nÐn-uèn)

257

 

Tµi liÖu tham kh¶o

258

 

 
 
Các bài liên quan
 Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 1 (04/11/2009)
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 117
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 45,638,088
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR