Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 26/10/2020 13:59:28   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tuấn 
 Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Mạnh Trường 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61 năm 2020 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi  
Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi Phần 1 - Tập 1
 
 

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

viÖn khoa häc thñy lîi

 

 

sæ tay kü thuËt thñy lîi

 

phÇn 1

c¬ së kü thuËt thñy lîi

 

                                                             

tËp 1

                                          ·  To¸n häc

 

                                   ·  C¬ kÕt cÊu

 

 

Chñ biªn

GS. TSKH. Ph¹m Hång Giang

 

biªn so¹n

PGS. TS. Phã §øc Anh - PGS. TS. NguyÔn H÷u B¶o

GS. TS. Ph¹m Ngäc Kh¸nh - GS. TS. NguyÔn V¨n LÖ

PGS. TS. Dư­¬ng V¨n Thø - PGS. TS. Hoµng §×nh TrÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp

Hµ Néi - 2005

Môc lôc

 

Lêi giíi thiÖu

3

Môc lôc
5

Ch­¬ng 1.  To¸n häc

9

1.1. To¸n s¬ cÊp

9

1.1.1. §¹i sè vµ l­ưîng gi¸c

9

1.1.2. H×nh häc

19

1.2. To¸n cao cÊp

30

    1.2.1. §¹i sè tuyÕn tÝnh

30

1.2.2. Hµm sè

39

1.2.3. PhÐp tÝnh vi ph©n

41

1.2.4. PhÐp tÝnh tÝch ph©n

56

1.2.5. Ph­¬ng tr×nh vi ph©n th­ưêng

80

1.2.6. Lý thuyÕt chuçi

88

1.3. To¸n øng dông

95

     1.3.1. X¸c suÊt & thèng kª

95

     1.3.2. Ph­ư¬ng ph¸p tÝnh

110

Phô lôc

119

Tµi liÖu tham kh¶o

127

Ch­¬ng 2.  C¬ kÕt cÊu

129

2.1. Ngo¹i lùc, néi lùc, øng suÊt vµ biÕn d¹ng

129

2.1.1. Ngo¹i lùc

129

2.1.2. Néi lùc

130

2.1.3. øng suÊt

131

2.1.4. Tr¹ng th¸i øng suÊt

131

2.1.5. BiÕn d¹ng

134

2.2. §Æc tr­ng c¬ häc cña vËt liÖu vµ c¸c thuyÕt bÒn

135

    2.2.1. §Æc tr­ng c¬ häc cña vËt liÖu

135

    2.2.2. C¸c thuyÕt bÒn

138

2.3. §Æc tr­ng h×nh häc mÆt c¾t ngang cña thanh

139

    2.3.1. §Þnh nghÜa

139

2.3.2. Mét sè c«ng thøc th­ưêng dïng

142

2.4. TÝnh thanh, dÇm vµ d©y mÒm

146

2.4.1. TÝnh thanh chÞu kÐo (nÐn) ®óng t©m

146

2.4.2. TÝnh dÇm chÞu uèn ph¼ng

149

2.4.3. TÝnh thanh chÞu xo¾n

161

2.4.4. TÝnh thanh chÞu lùc phøc t¹p

165

2.4.5. TÝnh d©y mÒm

175

2.5. TÝnh kÕt cÊu hÖ thanh

176

2.5.1. TÝnh kÕt cÊu tÜnh ®Þnh chÞu t¶i träng bÊt ®éng

177

2.5.2. TÝnh kÕt cÊu tÜnh ®Þnh chÞu t¶i träng di ®éng

185

2.5.3. TÝnh hÖ thanh siªu tÜnh

188

2.6. Lý thuyÕt ®µn håi

231

2.6.1. Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n vµ mét sè kh¸i niÖm

231

2.6.2. Ph­ư¬ng tr×nh c¬ b¶n vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i

232

2.6.3. Bµi to¸n ph¼ng

239

2.6.4. Bµi to¸n kh«ng gian ®èi xøng trôc

248

2.6.5. TÊm máng ®µn håi

250

2.6.6. Vá máng ®µn håi

297

2.6.7. VËt liÖu ®µn håi phi tuyÕn

307

2.7. TÝnh hÖ kÕt cÊu - nÒn

308

2.7.1. Kh¸i niÖm vµ gi¶ thiÕt tÝnh to¸n

308

2.7.2. TÝnh dÇm vµ tÊm trªn nÒn ®µn håi Uyn - cê - le

311

2.8. æn ®Þnh ®µn håi cña kÕt cÊu

312

2.8.1. æn ®Þnh ®µn håi cña thanh chÞu nÐn ®óng t©m

312

2.8.2. æn ®Þnh ®µn håi cña dÇm chÞu uèn ph¼ng

314

2.8.3. æn ®Þnh ®µn håi cña khung ph¼ng

317

2.8.4. æn ®Þnh ®µn håi cña tÊm chÞu nÐn

320

2.8.5. æn ®Þnh ®µn håi cña vá trô trßn

322

2.9. Dao ®éng cña kÕt cÊu

324

2.9.1. Dao ®éng cña hÖ cã mét bËc tù do

324

2.9.2. Dao ®éng cña hÖ cã n bËc tù do

328

2.9.3. Dao ®éng cña hÖ cã v« h¹n bËc tù do

330

2.10. Lý thuyÕt dÎo vµ tõ biÕn

348

2.10.1. Lý thuyÕt dÎo

348

2.10.2. Lý thuyÕt tõ biÕn

351

2.11. Ph­¬ng ph¸p sè gi¶i c¸c bµi to¸n kÕt cÊu

354

2.11.1. Më ®Çu

354

2.11.2. C¬ së cña ph­ư¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n

355

2.11.3. D¹ng phÇn tö vµ hµm xÊp xØ chuyÓn vÞ øng víi mét sè d¹ng kÕt cÊu

369

2.11.4. TÝnh kÕt cÊu cïng lµm viÖc víi nÒn

374

2.11.5. TÝnh kÕt cÊu ®µn håi phi tuyÕn

376

2.11.6. TÝnh kÕt cÊu ®µn dÎo

376

2.11.7. TÝnh kÕt cÊu chÞu t¶i träng ®éng

377

2.12. Thùc nghiÖm kÕt cÊu c«ng tr×nh

379

2.12.1. Nguyªn lý vµ dông cô ®o biÕn d¹ng

380

2.12.2. §o chuyÓn vÞ b»ng phư­¬ng ph¸p c¬ häc

385

    2.12.3. §o mét sè ®¹i l­îng kh¸c

386

Tµi liÖu tham kh¶o

387

 
 
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 115
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 45,638,136
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR