Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Chủ nhật 07/06/2020 09:37:40   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý TNN Hệ thống sông Đồng Nai. (KC 08.18/06-10). CN ĐT/DA: PGS.TS Đỗ Tiến Lanh.

Đề tài: Quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý TNN Hệ thống sông Đồng Nai. (KC 08.18/06-10)

- Cơ quan chủ trì: Viện KHTL Việt Nam

-  Cơ quan thực hiện: Viện KHTL  miền Nam

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đỗ Tiến Lanh.

- Các cơ quan phối hợp chính: Liên đoàn ĐCTV và ĐCCT Miền Nam; Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia; Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.; Viện QHTL Miền Nam; Sở KCN tỉnh Đắk Nông; Nhà máy nước Tân Hiệp; Sở TN&MT Tp. HCM; Trường ĐH Queensland (ICTE-UQ)

- Thời gian thực hiện: 33 tháng

- Mục tiêu đề tài:

(1) Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn QLTH lưu vực HTS Đồng Nai;

(2) Xây dựng được cơ chế phù hợp nhằm chia sẻ nguồn nước, giải quyết xung đột về sử dụng nguồn nước, vận hành hồ chứa lưu vực;

(3) Đề xuất được các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý TNN và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai.

a. Kết quả nghiên cứu chủ yếu:

- Tổng kết các thành công và rút kinh nghiệm các mô hình của nước ngòai, đồng thời nêu được những tồn tại và những yêu cầu cơ bản được đặt ra đối với QLTH lưu vực Hệ thống sông Đồng Nai.

-  Phân tích, đánh giá và tính tóan bổ sung các yêu cầu về sử dụng nước, khai thác tài nguyên phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH vùng nghiên cứu.

            - Đề tài đã đưa ra một bức tranh toàn diện về tiềm năng nguồn nước của lưu vực Hệ thống sông Đồng Nai (nước mưa, nước mặt và nước dưới đất). Từ những nghiên cứu về sự phân bố nước trong không gian và theo thời gian, các yêu cầu sử dụng nước trên lưu vực (hiện tại, 2015 và 2020) đề tài đã đánh giá xu thế biến đổi về số lượng nước trên lưu vực và tính tóan cân bằng nước cho các tiểu lưu vực, toàn vùng nghiên cứu và cho một số vùng nghiên cứu điển hình (tỉnh Đak Nông, cân bằng NDĐ vùng hạ du sông SG-ĐN), qua đó đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển các ngành kinh tế xã hội vùng nghiên cứu.

-  Từ các kết quả nghiên cứu trên tòan lưu vực, đề tài đã tập trung nghiên cứu cho những vùng nghiên cứu điển hình làm cơ sở chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn (1) Cân bằng nước tỉnh Đak Nông; (2) Ứng dụng mô hình GMS để đánh giá trữ lượng và quản lý TNN dưới đất – áp dụng cho khu vực Tp. HCM; (3) Phân tích tối ưu trong khai thác và sử dụng nguồn nước lvs Đồng Nai. Đề xuất các kiến nghị cụ thể về việc chuyển nước lưu vực (sông Bé sang sông Sài Gòn), các vấn đề cần giải quyết cho vùng hạ du công trình Phước Hòa (trên sông Bé), một số giải pháp hạn chế tranh chấp về sử dụng và phát triển nguồn nước giữa các công trình thủy lợi, thủy điện và các công trình phục vụ đa mụ tiêu.

- Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm kiểm sóat ô nhiễm và sử dụng hợp lý TNN lưu vực HTS Đồng Nai: (1) Hiện trạng công tác quản lý chất lượng môi trường nước (việc ban hành chính sách, pháp luật liên quan, các tổ chức quản lý môi trường nước ở cấp quốc gia, cấp lưu vực, địa phương, công tác thanh tra, kiểm tra...); (2) đề xuất các giải pháp chung (xây dựng bổ sung, hòan thiện thể chế, chính sách pháp luật, công cụ thanh tra, kiểm tra, công cụ kinh tế, khoa học công nghệ, tăng cường nguồn nhân lực, sự tham gia của cộng đồng ...); (3) các giải pháp cụ thể như quy họach lưu vực sông, thực hiện thắng lợi Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định 187/2007/ttg của Thủ tướng Chính phủ, kiểm sóat nguồn nước thải, xây dựng mạng quan trắc môi trường nước Hệ thống sông ĐN, các giải pháp hạn chế thiên tai, kiểm sóat lũ lụt ... 

- Đề tài đã thành công trong việc nghiên cứu dự báo mặn cho nhà máy nước Tân Hiệp, kết quả đã được ứng dụng trong dự báo mặn mùa khô năm 2010 và được bàn giao cho nhà máy.

- Đề tài đã đề xuất được cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý TNN lưu vực HTS Đồng Nai bao gồm cơ sở khoa học của quản lý nhà nước đối với chiến lược QLTH tài nguyên nước như khuôn khổ chung, cơ chế, chính sách, khung thể chế, công cụ trợ giúp, nguồn nhân lực ... Trên cơ sở đánh giá tài nguyên trên lưu vực (đất, nước, rừng), đề tài đề xuất cơ sở khoa học và các giải pháp quản lý thống nhất tài nguyên lưu vực sông.

- Đề tài cũng đã đề xuất với các nhà khoa học, các cơ quan quản lý về việc xúc tiến thành lập Ban QLTH lưu vực HTS Đồng Nai trên cơ sở củng cố và phát triển Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai và văn phòng quản lý quy họach lưu vực sông Đồng Nai. Đồng thời đề xuất thành lập Trung tâm điều hành phòng tránh lũ lụt, cấp nước và bảo vệ môi trường vùng hạ du sông SG-ĐN trực thuộc công ty TNHH một TV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa.

b. Kết quả ứng dụng, triển khai TBKT:

-  Đã tiếp thu và làm chủ các công nghệ tính toán dòng chảy từ mưa tính toán cân bằng nước lưu vực bằng mô hình toán (NAM, MIKE BASIN) của Viện Thuỷ lực Đan Mạch (DHI), mô hình GMS, công nghệ GIS.

- Đã phối hợp với sở KHCN, sở NN & PTNT tỉnh thực hiện việc tính tóan cân bằng nước tòan tỉnh Đak nông, trong đó có xét đến sử dụng nước của KCN Bâu xit Liên Cơ.

- Đã phối hợp với nhà máy nước Tân Hiệp, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trong việc tính tóan dự báo xâm nhập mặn trên sông Sài Gòn và chi tiết cho khu vực nhà máy Tân Hiệp (đọan trạm bơm Hòa Phú)

- Đã phối hợp với sở TN&MT Tp. HCM trong việc ứng dụng mô hình GMS 6.0 để tính tóan trữ lượng và quản lý TNN dưới đất khu vực Tp. HCM. Kết quả nghiên cứu đã được bàn giao cho sở TN&MT TP.HCM

- Đề xuất thành lập Ban QLTH lưu vực HTS Đồng Nai trên cơ sở củng cố và phát triển UBBV môi trường LVS Đồng Nai và văn phòng quản lý quy họach LVS Đồng Nai. Mà trước mắt là Trung tâm điều hành phòng tránh lũ lụt, cấp nước và bảo vệ môi trường vùng hạ du sông SG-ĐN có ý nghĩa thực tiễn hết sức lớn.

- Bộ cơ sở dữ liệu về TNN cho khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS. Bộ CSDL gồm các số liệu không gian và số liệu thuộc tính (các số liệu về TNN, báo cáo .v.v…). Bộ CSDL được thiết kế đảm bảo yêu cầu quản lý và tra cứu dữ liệu thuận lợi đáp ứng yêu cầu NCKH và phục vụ SX.

 
 
Các bài liên quan
 Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương. CN ĐT/DA: PGS. TS. Nguyễn Quang Trung (09/09/2011)
 Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp quản lý phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng (09/09/2011)
 KC.08.22/06-10 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước. CN ĐT/DA: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh (08/09/2011)
 Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (KC 08.16/06-10). CN ĐT/DA: TS. Đinh Công Sản (08/09/2011)
 Nghiên cứu cải tạo các trạm bơm loại 4000m3/h trục ngang. CN ĐT/DA: TS. Phạm Văn Thu (08/09/2011)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 110
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,353,625
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR